Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2017/ZPZ
Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.
z dnia 1 grudnia 2017 r.

Regulamin Portalu wewnętrznego Poczty Polskiej S.A.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Portalu wewnętrznego Poczty Polskiej SA, zwany dalej "Regulaminem" reguluje zasady korzystania z Portalu wewnętrznego Poczty Polskiej S.A., zwanego dalej „Intranetem". Osoba korzystająca z Intranetu zwana jest dalej „Użytkownikiem Intranetu".

§2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne akty prawne Poczty Polskiej SA, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Rozdział II

Ochrona własności intelektualnej i informacje chronione

§3

 1. Poczta Polska S.A. jest właścicielem Intranetu, który udostępnia swoim pracownikom w sieci Internet i WAN (zewnętrznej i wewnętrznej).
 2. Użytkownikiem Intranetu jest każdy pracownik Poczty Polskiej SA, który ma do niego dostęp oraz osoby, o których mowa w ust. 4 poniżej - po udzieleniu im dostępu.
 3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zalogowanie się do Intranetu. Akceptacja regulaminu umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji w portalu Intranetowym, w szczególności do wszystkich znajdujących się w Moim Profilu oraz do forum intranetowego.
 4. Dyrektor Biura Zarządu może podjąć decyzję o udzieleniu dostępu do Intranetu osobom, które nie są pracownikami Poczty Polskiej SA, ale zatrudnione są w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej lub współpracują z Pocztą Polską S.A. Aby dostęp był zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy oprócz zgody Dyrektora Biura Zarządu zawrzeć z podmiotem (osobą), któremu udzielana jest zgoda na dostęp stosowną umowę regulującą zasady korzystania i odpowiedzialność, w tym, z zastrzeżeniem zdania następnego, w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, w szczególności ochrony danych osobowych ujawnionych w Intranecie lub w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, w których podmiot (osoba) otrzymujący dostęp do Intranetu miałby posiadać wobec przetwarzanych w nim danych osobowych status administratora danych, podjęcie decyzji o udzieleniu dostępu wymaga uprzedniego stwierdzenia, że zachodzi przesłanka prawna dla takiego działania.
 5. Dyrektor Biura Zarządu może podjąć decyzję o nadaniu uprawnienia do publikowania treści na wskazanych stronach informacyjnych Intranetu na wniosek osób ubiegających się o te uprawnienia.

§4

 1. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Intranetu oraz dokonywania w nim wszelkich zmian, z zastrzeżeniem treści (danych), które odzwierciedlają przebieg zatrudnienia Użytkowników Intranetu lub innych, które generowane są przez zalogowanych Użytkowników Intranetu w zakładce „Mój profil".
 2. Poczta Polska S.A. zamieszcza w Intranecie chronione prawem autorskim materiały, wytworzone m.in. przez Pocztę Polską, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, np.: teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały audio i wideo. Wybór oraz układ przedstawianych w Intranecie treści podlega ochronie na mocy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Poczta Polska S.A. chroni dane osobowe zawarte w Intranecie, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami o przetwarzaniu danych osobowych, mając na względzie ochronę prawa do prywatności osób, których dane te dotyczą.
 4. W związku z udostępnianiem przez Pocztę Polską S.A. w Intranecie treści podlegających ochronie na mocy prawa autorskiego, Użytkownicy Intranetu zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej, stosując się w szczególności do następujących zasad:
 5. 1) z Intranetu należy korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2) z zasobów Intranetu należy korzystać wyłącznie w celach służbowych związanych z zatrudnieniem lub kooperacją z Pocztą Polską S.A. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Intranecie w celu prowadzenia działalności komercyjnej, w tym w szczególności, konkurencyjnej wobec Poczty Polskiej S.A. lub innej niezwiązanej bezpośrednio z zatrudnieniem w Poczcie Polskiej S.A.
  3) zabronione jest bez zgody Poczty Polskiej S.A. wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie, przerabianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach materiałów z Intranetu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4) zamieszczanie materiałów w Intranecie przez Użytkowników Intranetu dopuszczalne jest wyłącznie przy poszanowaniu przez zamieszczającego Użytkownika Intranetu uprawnień w zakresie prawa autorskiego lub praw własności intelektualnej przysługujących do umieszczanych materiałów innym osobom.

§5

Informacje publikowane w Intranecie, skierowane są, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 4, wyłącznie do wiadomości pracowników Poczty Polskiej SA, w szczególności mogą stanowić chronioną prawem tajemnicę przedsiębiorstwa Poczty Polskiej S.A. Użytkownicy Intranetu zobowiązani są do zachowania wszelkich informacji publikowanych przez Pocztę Polską S.A. w poufności i nie ujawniać ich jakimkolwiek osobom trzecim, w tym niepodawania ich do publicznej wiadomości w dowolnej formie, w tym w drodze publikowania tychże informacji lub ich dowolnych części w Internecie.

Rozdział III

Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu

§6

Ujawnienie informacji umieszczonych w Intranecie (w tym danych osobowych) osobom nieuprawnionym lub ich jakiekolwiek wykorzystanie przez pracownika Poczty Polskiej S.A. lub osobę, o której mowa w § 3 ust. 4, w celu innym niż związany z zatrudnieniem w Poczcie Polskiej S.A. lub w innym celu, niż ten dla którego udzielono osobie niebędącej pracownikiem Poczty Polskiej S.A. dostępu do intranetu na podstawie § 3 ust. 4, podlegać może przewidzianym prawem sankcjom karnym, a także prowadzić do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Działanie Użytkownika Intranetu będącego pracownikiem Poczty Polskiej S.A. sprzeczne z postanowieniami Regulaminu może stanowić podstawę dla rozwiązania z nim stosunku pracy lub zastosowania wobec niego innych środków przewidzianych przepisami prawa pracy.

§7

Użytkownik Intranetu ponosi przewidzianą prawem odpowiedzialność za korzystanie z Intranetu w sposób mogący doprowadzić do naruszenia dobrego imienia Poczty Polskiej S.A. lub poniesienia przez Pocztę Polską S.A. szkody w wyniku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.